×
×

Bulgārija

Vispārīgā infromācija
Aprūpētāju izglītība un darbs
Ilglaicīgā aprūpe un sociālo darbinieku situācija
Vecu cilvēku sociālās aizsardzības sistēma
Vispārējās iedzīvotāju datoru un interneta prasmes
 • VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

  Valsts

   

  Bulgārija

  Iedzīvotāju skaits

  2012

  7 327 224

  Iedzīvotāju vecuma proporcija

   

   

   65-79 gadu veci

  2001

  14.1%

   

  2012

  14.7%

   80 gadu veci un vecāki

  2001

  2.2%

   

  2012

  4.1%

  Vecuma atkarības proporcija

   

   

   

  1990

  19.5

   

  2001

  24

   

  2012

  27.8

  Paredzamā vecuma atkarības proporcija

  2020

  32.46

   

  2030

  38.69

   

   

   

  Sagaidāmais dzīves ilgums pēc dzimšanas, gadi

  2011

   

  Vīrieši

   

  70.7

  Sievietes

   

  77.8

  Sagaidāmais dzīves ilgums 65 gadu vecumā, gadi

  2011

   

  Vīrieši

   

  14

  Sievietes

   

  17.3

  Veselīgas dzīves sagaidāmais ilgums pēc dzimšanas

  2011

   

  Vīrieši

   

  62.1

  Sievietes

   

  65.9

  Darba dzīves ilgums, gadi

  2011

   

  Vīrieši

   

  32.3

  Sievietes

   

  29.8

  Nodarbinātības koeficients no 55 līdz 64 gadi veciem darbiniekiem, kopējais

   

  43.9%

   

 • ILGLAICĪGĀ APRŪPE UN SOCIĀLO DARBINIEKU SITUĀCIJA

  Valsts

  Bulgārija

  Ilglaicīgā aprūpe.  Pamatprincipi

  Viena ilglaicīgās aprūpes shēma neeksistē.  

  Nav speciālas likumdošanas. Ilglaicīgā aprūpe tiek sniegta balstoties uz sociālo apdrošināšanu un uz sociālās palīdzības likumdošanu.

  To sniedz visiem iedzīvotājiem neatkarīgi no to ekonomiskā statusa, natūrā un naudā.

  Pakalpojumi tiek organizēti centralizēti. Sociālos pakalpojumus finansē valsts budžets caur municipālajiem budžetiem, kā arī pakalpojumu saņēmēju līdzmaksājumi.

  Ilglaicīgā aprūpe.  Aprūpes saņēmēji

  Pensijas pielikumam:

  ·   pensionāra statuss,

  ·   samazinātas darba spējas vai invaliditāte, kas pārsniedz  90%,

  ·   nepārtraukta nepieciešamība pēc asistenta pakalpojumiem, lai veiktu ikdienas aktivitātes.

  Katram ilglaicīgās aprūpes veidam ir specifiski kritēriji, kuriem aprūpes saņēmējam ir jāatbilst. Vispārīgi tie ir šādi:

  ·   veci cilvēki bez radiniekiem, kuri varētu viņus aprūpēt,

  ·   invalīdi vai sociāli neaizsargātas personas,

  ·   sociāli neaizsargāti bērni vai bērni invalīdi.

  Ilglaicīgās aprūpes organizācija. Neformālie aprūpētāji un profesionālie pakalpojumu sniedzēji

  Sociālie pakalpojumi:

  Valsts, municipalitātes, juridiskās personas no Bulgārijas, ES un Eiropas Ekonomiskās telpas, kas ir reģistrētas kā uzņēmumi atbilstoši mītnes zemes likumdošanai. Nacionālais Sociālās Apdrošināšanas Institūts (Национален осигурителен институт) papildina to pensionāru aprūpi, kuriem ir nepieciešama pastāvīga aprūpētāja palīdzība.

  Neformālie aprūpētāji:

  ·   Vecāki (adoptētāji) vai laulātie, kuri aprūpē personu ar invaliditāti vai smagu darba nespēju virs 90%, kam ir nepieciešama pastāvīga aprūpētāja palīdzība

  ·   Personas, kuras ir nodarbinātas programmās: Nacionālā Programma ‘Invalīdu asistenti’ un Nacionālā Programma ‘Sociālie pakalpojumi ģimenē’.

  ·   Profesionālie pakalpojumu sniedzēji: fiziskās personas (Bulgārijas pavalstnieki vai ES un Eiropas Ekonomiskās telpas valstu pavalstnieki, kas ir reģistrēti Bulgārijas vai savas mītnes zemes likumdošanā.

  Ilglaicīgā aprūpe.  Aprūpētāju atbalsts

   

  Personas (vecāki, laulātie, indivduālie darbinieki), kas tiek nodarbinātas Nacionālā Programmā ‘Invalīdu asistenti’ saņem ikmēneša atlīdzību valsts noteiktās minimālās algas apmērā, kas pašlaik ir BGN 290 (€ 149).

  Personas, kas ir nodarbinātas Eiropas Sociālo fondu programmās, kuras piedalās ‘personas asistentu’ pakalpojumu sniegšanā var saņemt stundas atlīdzību BGN 2 (€ 1.02) par maksimums 160 stundām mēnesī.

  Personas, kas ir nodarbinātas Eiropas Sociālo fondu programmās, kuras piedalās ‘mājas asistentu’ un ‘sociālo asistentu’ pakalpojumu sniegšanā var saņemt atlīdzību ikmēneša atlīdzību apmērā no 110% līdz  140% no valsts noteiktās minimālās algas, kas pašlaik ir BGN 290 (€ 149).

  Ilglaicīgā aprūpe.    Aprūpes izmantotāju izdevumi

   

  Sociālo pakalpojumu gadījumā pakalpojumu saņēmējam var būt jāmaksā municipalitātei vai pakalpojumu sniedzējam. Maksu par profesionālo pakalpojumu sniedzēja pakalpojumiem nosaka pakalpojumu sniedzējs.

  Līdzmaksājums par valsts sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem ir no 30% līdz 50% no pakalpojumu saņēmēja ienākumiem (pusstacionārā aprūpe) vai no 50% līdz 80% no pakalpojumu saņēmēja ienākumiem (stacionārā aprūpe). Līdzmaksājuma apjoms nedrīkst pārsniegt reālos pakalpojuma sniedzēja izdevumus par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu.

   

 • VECU CILVĒKU SOCIĀLĀS AIZSARDZĪBAS SISTĒMA

  Valsts

  Bulgārija

  IKP tirgus cenās. Pirktspējas standarts uz iedzīvotāju, 2011

  11 600

  Izdevumi pensijām,  % no IKP, 2010

  9.1%

  Izdevumi vecu cilvēku aprūpei, % no IKP, 2008

  0.0%

  Nabadzības riska proporcija, vecuma grupa 65 gadi un vecāki, 2011

  30.9%

  Vecuma pensijas. Pamatprincipi

  Pirmais līmenis:

  Publiskā pensiju apdrošināšana, kas ir standarta paaudžu solidaritātes sistēma. Tā ir obligāta un aptver visas personas, kuras ir nolīguši darba devēji, kā arī pašnodarbinātos, fermerus,  personas, kas strādā bez formālā darba līguma un citas; gandrīz 30 apdrošinājāmo personu kategorijas.

  Otrais līmenis:

  Papildu obligātā pensiju apdrošināšana, kas balstās uz noteiktiem principiem ar finansējumu tikai no iemaksām. Eksistē divi otrā līmeņa fondu veidi. Viens ir tā sauktais Universālais pensiju fonds, kurš aptver visas personas. dzimušas pēc 1959.g. 31. decembra. Otrais Profesionālo pensiju fonds, kurš aptver personas, kas strādā pirmajā vai otrajā darba kategorijā.

  Vecuma pensijas. Likumā noteiktais pensionēšanās vecums vispārējā gadījumā.
   

  Pirmais līmenis:

  Tiesības uz pensijas saņemšanu iegūst personas, kas atbilst šādām prasībām:

  ·   Vīrieši: vecums 63 gadi un 4 mēneši un 37 gadi un 4 mēneši apdrošināšanas stāža

  ·   Sievietes: vecums 60 gadi un 4 mēneši un 34 gadi un 4 mēneši apdrošināšanas stāža.

   No 2011.g. 31. decembra pensionēšanās vecums sāka pieaugt par 4 mēnešiem kalendārajā gadā līdz tas sasniegs 63 gadi sievietēm un 65 gadi vīriešiem.

  Ja personai ir nepietiekošs apdrošināšanas stāžs, tiesības uz pensiju var iegūt pēc 15 gadu apdrošināšana stāža (kuram tiešām ir jābūt darba periodam, atskaitot apmaksātos atvaļinājumus), ja ir sasniegts 65 gadu un 4 mēnešu vecums gan vīriešiem, gan sievietēm. No 2011.g. 31. decembra šis vecums sāka pieaugt par 4 mēnešiem kalendārajā gadā līdz tas sasniegs 67 gadi.

  Apdrošināšanas stāža aprēķins: apdrošināšanas stāža aprēķinos 3 gadi 1. kategorijas darba un 4 gadi 2. kategorijas darba tiek uzskatīti par ekvivalentiem 5 gadiem 3. kategorijas darba.

  Speciāli noteikumi ir atsevišķām profesijām.

  Vecuma pensiju finansēšanas principi

  Iemaksas (darba devējs un apdrošinātā persona). Pārskaitījumi no valsts budžeta.

  Valsts budžets sedz iztrūkumu.

  Pabalsti vecāka gadu gājuma bezdarbniekiem

  Nav atsevišķu noteikumu.

   Ilglaicīgu pabalstu finansēšanas sistēmas.  Vecuma pabalstu gadījums

  Finansējums no tekošiem ienākumiem (paaudžu solidaritātes sistēma) personām, kas ir dzimušas pirms 1960.g. 1. janvāra un kombinētā sistēma (paaudžu solidaritātes sistēma un pilns finansējums) personām, kas ir dzimušas pēc 1959.g. 31. decembra un kuras strādā 1. un 2. kategorijas darbos.

  Veselības aprūpe.  Pamatprincipi

  Obligātā sociālās apdrošināšanas shēma, ko finansē Bulgārijas pilsoņu un iedzīvotāju iemaksas, un no nodokļiem finansētā shēma, kas sniedz atbalstu natūrā, kurš ir atšķirīgs no tā, ko sniedz no iemaksām finansētā shēma.

  Veselības aprūpe. Pabalsti protēzēm, brillēm, dzirdes aparātiem

  Invalīdi saņem naudas pabalstus atbalstošo palīgierīču pirkšanai un remontam, saskaņā ar sarakstu, ko ik gadus sastāda Darba un Sociālās politikas ministrs (Министър на труда и социалната политика).

   

 • VISPĀRĒJĀS IEDZĪVOTĀJU DATORU UN INTERNETA PRASMES

  Valsts

   

  Bulgārija

  Datoru izmantošana

   

   

  Datora trūkums pretēji vēlmēm

  2011

   

  65 gadu vai vecākas personas. Nevar atļauties datoru

   

  17.1%

   

   

   

  E-prasmes

  2012

   

  Indivīdi, kas ir kopējuši vai pārvietojuši failu vai mapi

   

  41.0%

  Indivīdi, kas ir izmantojuši kopēšanas vai izņemšanas un ielīmēšanas rīkus, lai dublētu informāciju uz ekrāna

   

  35.0%

  Indivīdi, kas ir veikuši failu saspiešanu

   

  26.0%

   

   

   

  E-prasmju apgūšanas veids

  2011

   

  Indivīdi, kas ir apguvuši IT prasmes pašmācības ceļā (mācījušies darba gaitā)

   

  31.0%

   

   

   

  Iemesli, kāpēc nav apmeklēti datoru kursi

  2011

   

  Indivīdi, kam nav vajadzīgi datoru kursi, jo viņiem ir pietiekošas datoru prasmes

   

  17.0%

  Indivīdi, kam nav vajadzīgi datoru kursi, jo viņi reti lieto datorus

   

  6.0%

   

   

   

  Interneta izmantošana

   

   

  Pieslēgšanās Internetam biežums:

  2012

   

  Reizi nedēļā (ieskaitot katru dienu)

   

  50.0%

  Katru dienu

   

  40.0%

  Interneta izmantošana

  2012

   

  Banku operācijas Internetā

   

  4.0%

  Saskarsme ar pārvaldes institūcijām (pēdējos 12 mēnešos)

   

  27.0%

   

   

   

  Mobilā piekļuve Internetam ar pārnēsājamu datoru

   

   

  Katru dienu vai gandrīz katru dienu

   

  7.0%

   

   

   

  Indivīdu Interneta prasmju līmenis

  2011

   

  Indivīdi, kas ir izmantojuši meklētājus, lai atrastu informāciju

   

  49.0%

  Indivīdi, kas ir sūtījuši e-pastus ar pievienotiem failiem

   

  37.0%

  Indivīdi, kas ir sūtījuši vēstis uz tērzētavām, jaunumu grupām vai tiešsaistes diskusiju forumiem

   

  22.0%

  Indivīdi, kas ir lietojuši Internetu telefona sarunām

   

  28.0%

  Indivīdi, kas ir lietojuši Internetu ar veselību saistītas informācijas meklēšanai

   

  24.0%

   

   

   

  Raizes par iespējamām ar Interneta izmantošanu saistītām  problēmām

  2010

   

  Stipri raizējas par vīrusa vai citas datoru infekcijas (piem. tārpa vai Trojas zirga) noķeršanu

   

  0.0%

  Nedaudz raizējas par vīrusa vai citas datoru infekcijas (piem. tārpa vai Trojas zirga) noķeršanu, kas varētu izraisīt informācijas vai laika zudumus

   

  0.0%

  Nemaz neraizējas par vīrusa vai citas datoru infekcijas (piem. tārpa vai Trojas zirga) noķeršanu, kas varētu izraisīt informācijas vai laika zudumus

   

  46.0%

   

   

   

  Saskaršanās ar drošības problēmām pēdējo 12 mēnešu laikā, lietojot Internetu privātām vajadzībām.

  2010

   

  Noķerts vīruss vai cita datoru infekcija (piem. tārps vai Trojas zirgs), kas izraisīja informācijas vai laika zudumus 

   

  27.0%

  Finansiāli zaudējumi dēļ noziedzīgu ziņojumu saņemšanas (pikšķerēšana) vai pieslēgšanās pie viltus tīmekļa lapām, kuras prasa personīgu informāciju (fārmings)

   

  0.0%

   

   

   

  Aktivitātes Internetā, kas netika veiktas drošības apsvērumu dēļ

  2010

   

  Drošības apsvērumi atturēja indivīdu no preču vai pakalpojumu pirkšanas vai pasūtīšanas privātām vajadzībām

   

  13.0%

  Drošības apsvērumi atturēja indivīdu no sazināšanās ar publisko pakalpojumu sniedzējiem vai pārvaldes iestādēm

   

  5.0%

   

   

   

  IT drošības programmatūras vai rīku izmantošana un atjaunināšana, lai aizsargātu privāto datoru un  datus

  2010

   

  Izmanto kādu IT drošības programmatūru vai rīkus (antivīrusu, antispamu, ugunsmūri utt.), lai aizsargātu privāto datoru un datus 

   

  34.0%

  Nelieto nekādu IT drošības programmatūru vai rīkus (antivīrusu, antispamu, ugunsmūri utt.), lai aizsargātu privāto datoru un datus

   

  4.0%

  Nezina, vai lieto kādu IT drošības programmatūru vai rīkus (antivīrusu, antispamu, ugunsmūri utt.), lai aizsargātu privāto datoru un datus

   

  6.0%

   

   

   

  Drošības vai rezerves kopiju pārnešanas biežums no datora uz ārējo  informācijas nesēju

  2010

   

  Drošības vai rezerves kopiju pārnešanas biežums: vienmēr vai gandrīz vienmēr

   

  11.0%

  Drošības vai rezerves kopiju pārnešanas biežums: nekad vai gandrīz nekad

   

  10.0%