×
×

Igaunija

Vispārīgā infromācija
Aprūpētāju izglītība un darbs
Ilglaicīgā aprūpe un sociālo darbinieku situācija
Vecu cilvēku sociālās aizsardzības sistēma
Vispārējās iedzīvotāju datoru un interneta prasmes
 • VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

  Valsts

   

  Igaunija

  Iedzīvotāju skaits

  2012

  1 339 662

  Iedzīvotāju vecuma proporcija

   

   

   65-79 gadu veci

  2001

  12.6%

   

  2012

  12.7%

   80 gadu veci un vecāki

  2001

  2.6%

   

  2012

  4.5%

  Vecuma atkarības proporcija

   

   

   

  1990

  17.5

   

  2001

  22.7

   

  2012

  25.5

  Paredzamā vecuma atkarības proporcija

  2020

  30.07

   

  2030

  35.83

   

   

   

  Sagaidāmais dzīves ilgums pēc dzimšanas, gadi

  2011

   

  Vīrieši

   

  71.2

  Sievietes

   

  81.3

  Sagaidāmais dzīves ilgums 65 gadu vecumā, gadi

  2011

   

  Vīrieši

   

  14.7

  Sievietes

   

  20

  Veselīgas dzīves sagaidāmais ilgums pēc dzimšanas

  2011

   

  Vīrieši

   

  54.2

  Sievietes

   

  57.9

  Darba dzīves ilgums, gadi

  2011

   

  Vīrieši

   

  36.3

  Sievietes

   

  35.6

  Nodarbinātības koeficients no 55 līdz 64 gadi veciem darbiniekiem, kopējais

   

  57.2%

   

 • ILGLAICĪGĀ APRŪPE UN SOCIĀLO DARBINIEKU SITUĀCIJA

  Valsts

  Igaunija

  Ilglaicīgā aprūpe.  Pamatprincipi

  Ilglaicīgā aprūpe tiek sniegta kā sociāls pakalpojums natūrā un tiek organizēti reģionālā līmeņi.

  Ilglaicīgo aprūpi starp citiem riskiem paredz Sociālās labklājības akts  (Sotsiaalhoolekande seadus). To sniedz kā sociālo atbalstu, balstoties uz nepieciešamību. Ilglaicīgas aprūpes pakalpojumus finansē municipalitātes no sava  budžeta un aprūpējamā persona vai viņas ģimene.

  Ilglaicīgā aprūpe.  Aprūpes saņēmēji

  Visi iedzīvotāji

  Ilglaicīgās aprūpes organizācija. Neformālie aprūpētāji un profesionālie pakalpojumu sniedzēji

  Gan neformālie aprūpētāji, gan profesionālie pakalpojumu sniedzēji piedāvā atbalstu vai pakalpojumus.

  Neformālie aprūpētāji Piedalās galvenokārt pakalpojumos, kas netiek sniegti speciālās institūcijās (piem., ģimenes locekļi).

  Ģimenes locekļiem nav nekādu nosacījumu, jo viņiem jau ir sociālas attiecības. Ģimenes locekļu gadījumā spēja aprūpēt tiek novērtēta.

  Profesionālie pakalpojumu sniedzēji: Darbojas gan ārpus speciālām institūcijām (mājas aprūpi organizē piem. municipalitātes) gan arī institūcijās.

  Eksistē noteikumi par aprūpētājiem – attiecīgi apmācītas personas, kas strādā sociālās labklājības institūcijās.

  Ilglaicīgā aprūpe.  Aprūpētāju atbalsts

   

  Aprūpētāja pabalsts (hooldajatoetus): to nodrošina municipalitātes  aprūpētājiem, kas atbalsta personas, kam ir novērtēta nespēja veikt ikdienas aktivitātes (maksāt rēķinus, organizēt transportu pie ārsta vai uz banku, ja nepieciešams), vai arī nodrošina pakalpojumus mājās (personīga palīdzība ēšanā, apģērbšanā, mazgāšanā, palīdzība mājas apkopšanā, ēdiena gatavošana, produktu iegāde). Dažas municipalitātes šo pabalstu maksā invalīdam.

  Noteikumus regulē municipalitātēs un tāpēc tie var atšķirties. Galvenais nosacījums, ka aprūpētāju vai ģimenes locekli, kurš aprūpē, nozīmē municipalitāte. Pabalsta apjoms atšķiras dažādās vietās. Pabalsts var attiekties arī uz neformālo aprūpētāju.

  Ilglaicīgā aprūpe.    Aprūpes izmantotāju izdevumi

   

  Aprūpes ņēmējs maksā par uzturēšanos un ēdienu sociālās labklājības institūcijā saskaņa ar līgumu ar šo institūciju. Aprūpes ņēmēji maksā arī par aprūpes komponenti (labklājības institūcijās cilvēkiem ar psihiskām slimībām aprūpes ņēmēji maksā par uzturēšanos un ēdienu, aprūpes komponenti apmaksā valsts). Ja personai vai viņas ģimenes locekļiem nav līdzekļu pakalpojumiem, municipalitātei ir jāatbalsta pakalpojumu finansēšana.

  Sociālo lietu ministrijas speciālā sarakstā ietvertā tehniskā aprīkojuma gadījumā valsts sedz 40% - 90% no cenas, pārējo aprūpējamā persona (nav svarīgi vai persona atrodas institūcijā vai nē).

  Aprūpes mājās piedāvājums ir municipalitāšu pienākums – viņām ir iespējas prasīt līdzmaksājumu no aprūpējamiem. Lielākā municipalitāšu daļa novērtē katru gadījumu individuāli, līdzmaksājuma apjoms ir atkarīgs no personas vai viņas ģimenes ienākumiem. Dažas  municipalitātes neprasa līdzmaksājumu.

  Pacienta līdzmaksājums apkopes pakalpojumu gadījumā ir 15% no pakalpojuma cenas.

   

 • VECU CILVĒKU SOCIĀLĀS AIZSARDZĪBAS SISTĒMA

  Valsts

  Igaunija

  IKP tirgus cenās. Pirktspējas standarts uz iedzīvotāju, 2011

  16 900

  Izdevumi pensijām,  % no IKP, 2010

  6.4%

  Izdevumi vecu cilvēku aprūpei, % no IKP, 2008

  0.1%

  Nabadzības riska proporcija, vecuma grupa 65 gadi un vecāki, 2011

  13.1%

  Vecuma pensijas. Pamatprincipi

  Vecuma pensija (vanaduspension):

  Universālā sociālās apdrošināšanas shēma, kas tiek finansēta no iemaksām un kas nodrošina pensijas atkarīgas no darba stāža (līdz 1998.g.) un no iemaksām (kopš 1999.g.).

  Nacionālā pensija (rahvapension): No nodokļiem finansēta universāla shēma, kas garantē minimālo pensiju personām, kuras nevar saņemt vecuma pensiju.

  Papildpensija (kogumispension) (2. līmenis): Pilnīgi finansēta pensiju apdrošināšana, kas bāzēta uz privāto aktīvu pārvaldību valsts uzraudzībā. Tā nodrošina no iemaksām atkarīgas pensijas. Personām, kuras ienāk darba tirgū, t.i., dzimušām 1983.g. un vēlāk, piedalīšanās finansējamās pensijās ir obligāta.

  Vecuma pensijas. Likumā noteiktais pensionēšanās vecums vispārējā gadījumā.
   

  2011, gadā:

  Vīrieši: 63 gadi

  Sievietes: 61 gadi un 6 mēneši

  Pensionēšanās vecums tiek pakāpeniski palielināts un 2016. gadā kļūs 63 gadi – vienāds vīriešiem un sievietēm.

  No 2017.g. pakāpeniska pensionēšanās vecuma paaugstināšana tiks turpināta un 2026.gadā tas sasniegs 65 gadus vīriešiem un sievietēm.

  Vecuma pensiju finansēšanas principi

  Vecuma pensija (vanaduspension): sociālais nodoklis (sotsiaalmaks) (darba devēju, pašnodarbināto un valsts iemaksas).

  Pensiju papildinājumi (pensionilisad) un nacionālā pensija (rahvapension): nodokļi.

  Finansētā papildpensija (kogumispension): iemaksas (darba ņēmēji un valsts no sociālā nodokļa, ko maksā darba devēji).

  Pabalsti vecāka gadu gājuma bezdarbniekiem

  Bezdarba pabalsta (töötutoetus) izmaksas turpinājums līdz pensionēšanā vecumam.

   Ilglaicīgu pabalstu finansēšanas sistēmas.  Vecuma pabalstu gadījums

  Paaudžu solidaritātes sistēma (‘pay as you go’)

   

  Veselības aprūpe.  Pamatprincipi

  Obligātā sociālās apdrošināšanas shēma visām ekonomiski aktīvām personām (darba ņēmēji un pašnodarbinātie); liela neaktīvu iedzīvotāju grupa (piem. bērni un pensionāri) tiek aptverta uz solidaritātes principa pamata vai ar iemaksām, kuras izdara valsts viņu labā. Sniedz atbalstu natūrā.

  Veselības aprūpe. Pabalsti protēzēm, brillēm, dzirdes aparātiem

  Īslaicīgas protēzes pēc amputācijas, endoprotēzes vai stomas palīglīdzekļi tiek apmaksāti no Veselības Apdrošināšanas fonda (Haigekassa). Turpmāk tehniskie līdzekļi tiek saņemti saskaņā ar sociālās palīdzības struktūru un tiek finansēti no valsts  budžeta.

   

 • VISPĀRĒJĀS IEDZĪVOTĀJU DATORU UN INTERNETA PRASMES

  Valsts

   

  Igaunija

  Datoru izmantošana

  2012

  1 339 662

  Datora trūkums pretēji vēlmēm

   

   

  65 gadu vai vecākas personas. Nevar atļauties datoru

  2001

  12.6%

   

  2012

  12.7%

  E-prasmes

  2001

  2.6%

  Indivīdi, kas ir kopējuši vai pārvietojuši failu vai mapi

  2012

  4.5%

  Indivīdi, kas ir izmantojuši kopēšanas vai izņemšanas un ielīmēšanas rīkus, lai dublētu informāciju uz ekrāna

   

   

  Indivīdi, kas ir veikuši failu saspiešanu

  1990

  17.5

   

  2001

  22.7

  E-prasmju apgūšanas veids

  2012

  25.5

  Indivīdi, kas ir apguvuši IT prasmes pašmācības ceļā (mācījušies darba gaitā)

  2020

  30.07

   

  2030

  35.83

  Iemesli, kāpēc nav apmeklēti datoru kursi

   

   

  Indivīdi, kam nav vajadzīgi datoru kursi, jo viņiem ir pietiekošas datoru prasmes

  2011

   

  Indivīdi, kam nav vajadzīgi datoru kursi, jo viņi reti lieto datorus

   

  71.2

   

   

  81.3

  Interneta izmantošana

  2011

   

  Pieslēgšanās Internetam biežums:

   

  14.7

  Reizi nedēļā (ieskaitot katru dienu)

   

  20

  Katru dienu

  2011

   

  Interneta izmantošana

   

  54.2

  Banku operācijas Internetā

   

  57.9

  Saskarsme ar pārvaldes institūcijām (pēdējos 12 mēnešos)

  2011

   

   

   

  36.3

  Mobilā piekļuve Internetam ar pārnēsājamu datoru

   

  35.6

  Katru dienu vai gandrīz katru dienu

   

  57.2%

   

   

   

  Indivīdu Interneta prasmju līmenis

   

   

  Indivīdi, kas ir izmantojuši meklētājus, lai atrastu informāciju

   

   

  Indivīdi, kas ir sūtījuši e-pastus ar pievienotiem failiem

   

   

  Indivīdi, kas ir sūtījuši vēstis uz tērzētavām, jaunumu grupām vai tiešsaistes diskusiju forumiem

   

   

  Indivīdi, kas ir lietojuši Internetu telefona sarunām

   

   

  Indivīdi, kas ir lietojuši Internetu ar veselību saistītas informācijas meklēšanai

   

   

   

   

   

  Raizes par iespējamām ar Interneta izmantošanu saistītām  problēmām

   

   

  Stipri raizējas par vīrusa vai citas datoru infekcijas (piem. tārpa vai Trojas zirga) noķeršanu

   

   

  Nedaudz raizējas par vīrusa vai citas datoru infekcijas (piem. tārpa vai Trojas zirga) noķeršanu, kas varētu izraisīt informācijas vai laika zudumus

   

   

  Nemaz neraizējas par vīrusa vai citas datoru infekcijas (piem. tārpa vai Trojas zirga) noķeršanu, kas varētu izraisīt informācijas vai laika zudumus

   

   

   

   

   

  Saskaršanās ar drošības problēmām pēdējo 12 mēnešu laikā, lietojot Internetu privātām vajadzībām.

   

   

  Noķerts vīruss vai cita datoru infekcija (piem. tārps vai Trojas zirgs), kas izraisīja informācijas vai laika zudumus 

   

   

  Finansiāli zaudējumi dēļ noziedzīgu ziņojumu saņemšanas (pikšķerēšana) vai pieslēgšanās pie viltus tīmekļa lapām, kuras prasa personīgu informāciju (fārmings)

   

   

   

   

   

  Aktivitātes Internetā, kas netika veiktas drošības apsvērumu dēļ

   

   

  Drošības apsvērumi atturēja indivīdu no preču vai pakalpojumu pirkšanas vai pasūtīšanas privātām vajadzībām

   

   

  Drošības apsvērumi atturēja indivīdu no sazināšanās ar publisko pakalpojumu sniedzējiem vai pārvaldes iestādēm

   

   

   

   

   

  IT drošības programmatūras vai rīku izmantošana un atjaunināšana, lai aizsargātu privāto datoru un  datus

   

   

  Izmanto kādu IT drošības programmatūru vai rīkus (antivīrusu, antispamu, ugunsmūri utt.), lai aizsargātu privāto datoru un datus 

   

   

  Nelieto nekādu IT drošības programmatūru vai rīkus (antivīrusu, antispamu, ugunsmūri utt.), lai aizsargātu privāto datoru un datus

   

   

  Nezina, vai lieto kādu IT drošības programmatūru vai rīkus (antivīrusu, antispamu, ugunsmūri utt.), lai aizsargātu privāto datoru un datus

   

   

   

   

   

  Drošības vai rezerves kopiju pārnešanas biežums no datora uz ārējo  informācijas nesēju

   

   

  Drošības vai rezerves kopiju pārnešanas biežums: vienmēr vai gandrīz vienmēr

   

   

  Drošības vai rezerves kopiju pārnešanas biežums: nekad vai gandrīz nekad