×
×

Pievienojies

Aicinājums interesentiem pieteikties projekta ‘’carer+’’ norisēs 

Projekta ‘’carer+’’ (http://www.carerplusproject.eu) mērķis ir uzlabot senioru aktīvu nove-cošanos dzīvesvietā, apzinot kādas jaunas prasmes nepieciešamas aprūpētājiem saistībā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām (IKT). IKT izmantošanai aprūpes darbā tiek paredzēta jauna un vitāli svarīga loma. 
Mērķa sasniegšanai projekta dalībnieki izstrādās mācību līdzekļu kopumu aprūpes sektorā strādājošiem, saistībā ar aprūpes jomas galvenajiem izaicinājumiem: izolāciju, tehnoloģiju neesamību aprūpes darbā, motivācijas mācīties trūkumu, akreditāciju u.c. Lai veiksmīgāk izpildītu šos uzdevumus, projekta dalībnieki aicina pievienoties ikvienu šajā jomā darbojošos. 
Interesentiem tiek piedāvāts iesaistīties sekojošās projekta aktivitātēs: 
  •   Projekta rezultātu novērtēšana 
  •   Kvalitātes stiprināšana projekta gaitā (ieteikumi, kritiskais novērtējums) 
  •   Projekta mērķu un rezultātu uzturēšana saskaņoti ar iesaistīto pušu interesēm 
  •   Kritisko faktoru, potenciālo risku un konfliktu identificēšana projekta sākuma stadi-jā 
  •   Politiskie apsvērumi, ietekmes novērtējums 
  •   Iesaistīšanās diskusijās, tiešsaistes semināros, kuros īpaši aicinām Jūs izteikt sa-vu viedokli par: 
  •   digitālo prasmju nepieciešamību aprūpētājiem 
  •   mācību programmām un materiāliem 
Projekta dalībnieki aicina Jūs pievienoties dažāda līmeņa aktivitātēs, atkarībā no Jūsu laika un interesēm. 
Pilnīgāka informācija par aktivitātēm būs pieejama tālākā projekta gaitā; Ja vēlaties pievienoties, lūgums nosūtīt kontaktinformāciju (organizācija, vārds, darbības joma, adrese, e-pasts) uz sekojošu e-pastu: Véronique Maes: vmaes@skynet.be 
Latvian